Barn

DSC 0578

 

 

 

 

Selv om de fleste av oss primært leser ved hjelp av synet, blir det faktum at synet kan være hovedårsaken til nedsatt leseevne og/eller innlæringsevne ofte oversett. Dersom øynene ikke arbeider sammen på en god måte kan dette gi problemer i form av hodepine, at teksten flyter ut i boken, vanskeligheter med å omstille synet fra tavlen til boken, vanskeligheter med å finne det riktige stedet i teksten, og at bokstavene bytter plass. Dette medfører ofte nedsatt lesehastighet. Ved hjelp av målrettet samsynstrening kan en få synets ulike komponenter til å jobbe bedre sammen, noe som vil øke lesehastigheten.

 

 

 

 

De færreste barn har fått undersøkt synet før skolestart

Kun et fåtall av de ca. 60.000 barn som hvert år starter på skolen har fått undersøkt øynene grundig.

Dette til tross for at de forventes å kunne lære seg å lese i løpet av de første skoleårene. Dessverre er sammenhengen mellom synet, og spesielt samarbeidet mellom øynene, og lesing oversett i debatten om barns læreevne. Dersom barnet har vanskeligheter med å koordinere øynene ved lesing er det svært vanskelig å tilegne seg gode leseferdigheter fordi teksten kan flyte ut, hoppe, og bokstavene kan være vanskelig å skille fra hverandre. For å få bokstavene til å stå stille og være klare må barnet bruke mye (unødige) krefter. Dermed oppstår det ofte hodepine, tretthet i øynene, og konsentrasjonsvansker samtidig som lesehastigheten blir lavere enn nødvendig.

Maria Beadle Kops Tester Oejnene Paa Caroline

 

Symptomer på et dårlig fungerende samsyn

Et dårlig samsyn kan være årsaken hvis

 • man plages av frontal hodepine
 • konsentrasjonen er dårlig
 • teksten flyter sammen
 • man lukker det ene øye og får en følelse av ubehag i øynene ved lengre tids lesing eller nærarbeid
 • man hopper over linjer eller gjenleser linjene
 • lesehastigheten er langsom
 • man har vanskeligheter med å fokusere
 • man har vanskeligheter med å omstille synet fra kort til lang avstand og omvendt
 • det er stor forskjell på hvordan øynene ser
 • man leser med hodet vendt til den ene side, eller med en hånd foran et øye slik at kun det ene øyet brukes til lesing
 • synet er sløret
 • man ser dobbelt
 • det renner av øynene
 • man har vanskeligheter med å huske hva man har lest
 • man beveger hodet ved lesing, ikke bare øynene

 

Samsyn og motorikk

Det motoriske system er inndelt i to undergrupper: Grovmotorikken som holder styr på de store musklene som for eksempel brukes til bevegelser som å sitte stille på en stol, snu seg rundt, krype og gå, samt finmotorikken som holder styr på øye-munn og håndmuskulatur. Hvis grovmotorikken og/eller balansen ikke fungerer optimalt vil det påvirke finmotorikken, slik at bla. øyesamarbeidet ikke blir optimalt.

Både barnefysioterapeuter, barneergoterapeuter og ansatte i barnehager opplever at opp til 25% av alle barnehagebarn starter i skolen med en dårlig fungerende motorikk, som igjen gir et dårlig fungerende samsyn. Tallet har i løpet av de siste 10 år vært sterkt stigende og skaper store problemer med hensyn til læring.

Life Challenge Baby Rulle Paa Bold For At Stimulere Vestibulaere Balance Og Oejenbevaegelser

 

Samsyn og lesing

Når man skal lære å lese må man ha kontroll over grovmotorikk og balanse for å kunne sitte stille på en stol. Dessuten må man ha en god visuell konsentrasjon slik at man kan utelukke irrelevante synsinntrykk som sidemannen som spisser en blyant, elever som går forbi etc. Man må ha kontroll over øynenes omstillingsevne slik at kan innstille øynene skarpt på bokstavene i boken, øynene skal kunne rettes mot samme sted slik at bokstavene ikke oppleves som doble og man skal ha bygget opp samsynets reserver for å kunne holde samme bokstav skarp og enkel i lengre tid av gangen.

Formålet med TrainYourEyes-trening er å optimalisere synet, samsynet og synsferdighetene og dermed redusere de symptomer samsynsfeil medfører. Mens effekten av å trene andre dele av anatomien er innlysende, tenker de færreste på at øynene også har nytte av trening. Men TrainYourEyes-synstrening er ikke kun et fitnessprogram for øynene. Det handler i høy grad også om å lære manglende motoriske ferdigheder, dvs. å trene samspillet mellom kroppen og hjernen.

 

 Hvordan foregår TrainYourEyes-trening ?

Har man mistanke om at samsynet ikke er godt nok, bør man undersøke synet grundig hos en TrainYourEyes-optometrist med spesialutdanning innenfor dette feltet. Det er ikke nok å få konstatert om man ser bokstavene på synstavlen hvis man er nær- eller langsynt og eventuelt har skjeve hornhinner. For blant annet leseferdighetene, er det minst like viktig at få undersøkt om øynene innbyrdes arbeider godt nok sammen, samt hvordan resten av kroppen fungerer i relasjon til dette.


Fungerer samsynet dårlig utarbeider optometristen et individuelt treningsprogram med TrainYourEyes, som tar utgangspunkt i samsynets sterke og svake sider. Treningen foregår via Internett men kan også gjennomføres helt uten bruk av data. Benyttes Internett kan man trene med morsomme ”3D-spill” med tilhørende 3D-briller eller f.eks. kjøre racerbil. Etter 3-8 måneders daglig trening fungerer samsynet optimalt og vil ikke bli dårlig igjen.

Find Figuren

Det anbefales altid at barn under 10 år får undersøkt øynene hos en øyelege med hensyn til sykdommer. Et eventuelt treningsprogram kan med fordel kjøres i samarbeide med samme øyelege eller egen lege.

TrainYourEyes-treningens begrensninger

TrainYourEyes-trening kan ikke umiddelbart trene opp en som skjeler, et dovent øye eller øke synsevnen slik at f.eks. en veldig nærsynt person ikke lenger behøver briller. Det kan heller ikke trene opp et samsyn som har blitt dårlig av sykdomsmessige årsaker. Enhver sykdomstilstand skal ivaretaes av leger/øyeleger.