TrainYourEyes persondata politik

Et af TrainYourEyes overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

TrainYourEyes ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan TrainYourEyes håndterer dine personoplysninger. 

 

1. Dataansvarlig

TrainYourEyes driver selvstændig samsynstræning samt stiller træningsprogram tilrådighed for samsynstræning. TrainYourEyes er dermed både dataansvarlig og dataprocesser.

TrainYourEyes kontaktinformation er:

TrainYourEyes Aps

Fredericiavej 87

7100 Vejle

Att.: Maria Beadle

 

TrainYourEyes udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. TrainYourEyes er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

TrainYourEyes indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg - af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en kunde bestiller og køber én eller flere af TrainYourEyes serviceydelser eller varer, og som led heri afgiver sine personoplysninger til TrainYourEyes, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af TrainYourEyes.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører og potentielle kunder til TrainYourEyes afgiver til TrainYourEyes i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med TrainYourEyes. 

 

2. Hvordan indsamler TrainYourEyes personoplysninger?

TrainYourEyes indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når en kunde – eller en repræsentant for denne - vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af TrainYourEyes’ serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til TrainYourEyes.
 • På business til business (B2B) marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af TrainYourEyes’ serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af TrainYourEyes’ digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i TrainYourEyes’ nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Når leverandører indgår aftaler med TrainYourEyes eller afgiver tilbud til TrainYourEyes.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning. 

 

3. Hvilke informationer indsamler TrainYourEyes?

TrainYourEyes indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Bankoplysninger til gennemførelse af betalinger
 • Købshistorik, herunder også brugen af TrainYourEyess digitale serviceydelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give TrainYourEyes personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning for at optimere synstræningen.

Såfremt du frivilligt og efter eget valg vælger at gøre dette, betragter TrainYourEyes det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

  

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

TrainYourEyes indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, der både afgør hvilke personoplysninger TrainYourEyes indsamler samt formålet med indsamlingen.

TrainYourEyes’ formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af serviceydelser og produkter
 • Behandling af leverandørers tilbud om - og salg - af produkter og ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit synstræningsforløb.
 • Opfyldelse af din anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser eller produkter
 • Forbedring og udvikling af serviceydelser.
 • Tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til TrainYourEyes
 • Opfyldelse af lovkrav.  

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå TrainYourEyes baserer behandlingen af dine personoplysninger:

TrainYourEyes kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med samsynstræning, og kursusforløb.

Ligeledes kan TrainYourEyes behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at TrainYourEyes kan forfølge en legitim/saglig interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som TrainYourEyes forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af TrainYourEyes’ serviceydelser.

I nogle tilfælde vil TrainYourEyes modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en træning af en gruppe af mennesker. I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede om TrainYourEyes nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt TrainYourEyes ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med pligten til journalføring for optikere. 

 

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger TrainYourEyes behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, TrainYourEyes har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger TrainYourEyes har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter TrainYourEyes alle oplysninger, som TrainYourEyes ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre TrainYourEyes efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til TrainYourEyes enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte TrainYourEyes, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Skriftlig anmodning herom fremsendes til kontaktoplysningerne nævnt i afsnit 1.

TrainYourEyes vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din post-/e-mail adresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger TrainYourEyes, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

TrainYourEyes kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier). 

 

7. Hvis du ansøger om en stilling hos TrainYourEyes

Når du søger en stilling hos TrainYourEyes behandles de oplysninger, som du har givet TrainYourEyes i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse herunder dit CV.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan TrainYourEyes bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. TrainYourEyes bruger oplysningerne til at vurdere, om TrainYourEyes ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares blandt andet i TrainYourEyes personalearkiv (elektronisk).

Hvis du bliver ansat i TrainYourEyes, gemmes dine oplysninger elektronisk i henhold til personalepolitikken.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. TrainYourEyes indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i personalearkivet.

TrainYourEyes kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

TrainYourEyes beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som TrainYourEyes behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at TrainYourEyes sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til adressen nævnt i afsnit 1.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.  

 

8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

TrainYourEyes beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

TrainYourEyes kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager TrainYourEyes løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil TrainYourEyes underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

TrainYourEyes’ sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover TrainYourEyes’ interne systemer benytter TrainYourEyes sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

TrainYourEyes kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

TrainYourEyes sletter dine personoplysninger, når TrainYourEyes efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

9. Cookies

TrainYourEyes anvender cookies til de digitale ydelser.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din compu­ter mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

 

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til TrainYourEyes behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til den nævnte kontakt i afsnit 1.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på TrainYourEyes’ hjemmeside.